cover_ae

คลิปวิดีโอ-เอ๊ะก่อนอ๋อ รู้ให้ทันสื่อ

เมื่อสื่ออยู่รอบตัวเรา ทุกที่ ทุกเวลา การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญ คลิปวิดีโอที่มีคำแนะนำให้เรารู้จักการใช้ต่อม “เอ๊ะ” กระตุกความสงสัย และยั้งคิด ด้วยขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่จะ “อ๋อ” กับสิ่งที่ได้พบเห็นจากสื่อ เพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่ […]