เชิญร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดประกวดตราสัญลักษณ์กองทุน มุ่งสื่อภารกิจและสร้างสรรค์การรู้เท่าทันสื่อของประชาชนและเยาวชน ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำลังดำเนินโครงการประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเปิดรับทั่วไปทั้งจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในนามบุคคลหรือส่งเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คน

นายวสันต์เปิดเผยว่าหลังจากพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระยะเริ่มแรกภายใต้การดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม เน้นเรื่องการวางรากฐาน การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุน ฯ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ การสรรหาผู้จัดการกองทุนฯ รวมถึงการร่างแผนยุทธศาสตร์ปี 2559 ของกองทุนฯ และการออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

ขณะนี้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และมีบุคลากรปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเมื่อได้รับงบประมาณจาก กสทช. จะสามารถดำเนินภารกิจได้เต็มรูปแบบ และจะเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ออกสู่สังคม รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านสื่อเพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนต่อไป

สำหรับการประกวดตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ นายวสันต์ชี้แจงว่าเปิดกว้างทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยส่งได้ทั้งระดับบุคคลหรือส่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 คนก็ได้ โดยตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อถึงภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.mediafund.or.th หรือ www.facebook.com/thmediafund โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2559

logo-contest