เครือข่ายโคราชยิ้ม โคราชบ้านเอง

logo โคราชเดิ่นยิ้ม_Create

     เครือข่ายโคราชยิ้ม โคราชบ้านเอง สร้างพลเมืองเด็กนักสื่อสาร สื่อสร้างสรรค์  “สร้างคน สร้างเยาวชน สร้างอาสา ”  เปิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชน มีความเข้มแข็งบนฐานการเรียนรู้ผ่านการสืบค้นตำนานท้องถิ่น ภูมิปัญญา สื่อวัฒนธรรม วิถีคน วิถีชุมชน วิถีเมือง และพัฒนาส่งเสริมจิตสาธารณะให้เป็นอาสาสมัคร มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ร่วมสร้างเมืองสื่อติดยิ้ม “ชุมชน 3 ดี” (พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน) สร้างสื่อ พัฒนาเครื่องมือ เปิดพื้นที่ในชุมชน ส่งเสริมกลุ่มเด็กเยาวชน กลุ่มสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมอาสาในการพัฒนาชุมชน สังคม ลดสภาวะเสี่ยง เพิ่มสภาพแวดล้อมที่ดี รอบตัวเด็กเยาวชน โดยการขับเคลื่อนผ่านเครื่องมือ และการนำเอาสื่อภูมิปัญญาในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบของกิจกรรม กระบวนการสร้างการเรียนรู้ และการผลิตสื่อ เพื่อสื่อสารพัฒนาสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ระดับบุคคล พื้นที่ ชุมชน (กิจกรรมเครือข่าย) สร้างพื้นที่และสื่อสร้างสรรค์  ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่และสื่อ เพื่อสุขภาวะ เพื่อเด็กเยาวชนและคนในชุมชน โดยการเชื่อมร้อยเครือข่ายของดี ทั้งสื่อศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อาหาร กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ อื่นๆ มาร่วมกันเปิดการสื่อสาร สื่อคือ สื่อสร้างสรรค์ สื่อสร้างการเรียนรู้ สื่อ คือ ห้องเรียนชุมชน ของสังคม (เทศกาลเมืองติดยิ้ม สื่อสร้างสรรค์)

  1. ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนลานเพลิน และส่งเสริมสืบสานสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นโคราช
  2. กลุ่มเด็กรำโทนโรงเรียนบ้านคูเมือง อ.ขามสะแกแสง
  3. กลุ่มเด็กเยาวชนสื่อดนตรีพื้นบ้าน รร.เทศบาลตลาดแค อ.พิมาย
  4. กลุ่มเด็กเยาวชนสื่อเพลงโคราช รร.บ้านคุเตยราษฎร์สามัคคี อ.โนนแดง
  5. กลุ่มเด็กเยาวชนสร้างสื่อศิลปะและการแสดงหุ่นสาย รร.อ่างห้วยยาง อ.เมือง
  6. กลุ่มเยาวชนดินยิ้มโรงเรียนบ้านท่าอ่าง และชุมชนด่านเกวียน กลุ่มงานช่างปั้นท้องถิ่น  เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา