เครือข่ายเยาวชนสื่อเด็กเปลี่ยนโลก

Logoyouthmediasquare

     เครือข่ายเยาวชน "สื่อเด็กเปลี่ยนโลก" เป็นการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพตนเองและกลุ่มทางด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การอ่านสื่อออก เขียนสื่อได้ สร้างสื่อเป็น รวมถึงส่งเสริมบทบาทในการร่วมสื่อสารเวทีสาธารณะสะท้อนปัญหาผลกระทบต่อเด็กเยาวชน

     มูลนิธิเพื่อนเยาวชนฯ และเครือข่ายเยาวชน ได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคีสื่อเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว (มากกว่า 50 องค์กร ภาคประชาชน) ในการขับเคลื่อนร่าง พรบ. กองทุนสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ฉบับประชาชน มีเวทีสื่อสารสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเท่าทันสื่อ สื่อสารผ่านสื่อมวลชนและจัดเวทีให้ความรู้และเชื่อมประสานเครือข่ายในเขตบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ 17 ชุมชน ร่วมเสนอรายชื่อสนับสนุนได้มากกว่าสองพันรายชื่อ ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวม 10,000 กว่ารายชื่อ

     เมื่อ พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่าน (28 มีนาคม  2558) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ภาคีความร่วมมือ ได้มอบหมาย มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เชื่อมประสานจัดเวทีสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายองค์กรทำงานด้านเด็กเยาวชนและชุมชน ต่อวัตถุประสงค์ของ พรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และรวบรวมข้อเสนอ จำนวน 5 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 50 องค์กร (กรุงเทพฯ ภาคกลาง ตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ อีสาน) ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์