เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

     เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ปี 2551-2557 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะเด็กเยาวชน ทั้งภายใน (ทักษะชีวิต) ทั้งภายนอก (ทักษะนักกิจกรรมทางสังคม) และเกิดเครือข่ายเยาวชน ทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีเครือข่ายพลังใสวัยสร้างสรรค์ (มัธยมศึกษา), เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่กทม., เครือข่ายเยาวชน 5 กลุ่มจังหวัดในภูมิภาค ร่วมกับทำกิจกรรมพัฒนาสมาชิกกลุ่ม และขับเคลื่อนสื่อสารรณรงค์ ลดปัจจัยเสี่ยง และส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนและสถานศึกษา และทางนโยบาย เครือข่ายเยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการผลักดันให้เกิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และสื่อสารขับเคลื่อนกับสถานศึกษานำร่องทำให้เกิดองค์ความรู้แนวทางการดำเนินงานป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ “โรงเรียนปลอดเหล้าเพื่อป้องกันนักดื่มหน้าใหม่” 25 โรงเรียนใน 5 จังหวัด และ 15 มหาวิทยาลัย นำร่องจัดโซนนิ่งคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เกิดชุดความรู้ครอบครัวสร้างสุข...ลดละเลิกเหล้า

     ปัจจุบันเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ยังขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประเด็นเชิงบวกในกิจกรรมงานประเพณีหรือกิจกรรมทางเลือกที่สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เรื่องการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 และติดตามกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจสุรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากองค์กรเครือข่ายงดเหล้า สคล. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.