เครือข่ายเด็กเปลี่ยนได้

     เด็กเปลี่ยนได้  Child can change เชื่อมั่น เด็กมีพลัง ที่จะเปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนชุมชน และเปลี่ยนแปลงสังคมได้ การสร้างโอกาส เปิดพื้นที่ และส่งเสริมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ให้เด็ก เยาวชน ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และได้ลงมือทำ จะนำมาซึ่งทักษะของนักปฏิบัติการทางสังคม และเกิดศักยภาพ เห็นพลังของนักสร้างการเปลี่ยนแปลง เด็กเปลี่ยนได้ Child can change

    1. เครือข่ายพลเมืองเด็กเยาวชน เด็กเปลี่ยนได้ Child can change เป็นงานความร่วมมือกันระหว่าง  มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และ ยูนิเซฟ เป็นโครงการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนผ่าน U-Report  และ พัฒนาเครือข่ายกลุ่มเด็กเยาวชน : เด็กเปลี่ยนได้ Child can change  เหตุผลในการจัดทำโครงการ "เด็กๆ มีสิทธิที่จะแสดงออกในสิ่งที่พวกเขาคิด และความคิดเห็นของพวกเขาควรได้รับการพิจารณา ตามสมควร...เสรีภาพในการแสดงออกนั้นรวมถึงสิทธิในการแบ่งปันข้อมูลในทุกๆ วิถีทางที่พวกเขาเลือก" อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็ก

     วัตถุประสงค์หลักได้แก่

 • รวบรวมประเด็นที่อยู่ในความสนใจของเยาวชนที่จะถามแบบสอบถามใน U-report
 • สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนโดยการส่งเสริมให้เยาวชนสามารถยกร่างโครงการของบประมาณจัดทำกิจกรรมเพื่อผลประโยชน์ในชุมชน
 • ส่งเสริมเยาวชน ได้ขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประเด็น ที่เยาวชนสนใจและดำเนินการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลง สู่สาธารณะ
 • ยกระดับประเด็นเด็ก เยาวชน เป็นประเด็นสำคัญ สื่อสารสู่ชุมชน สังคม

     กลุ่มเป้าหมาย  แกนนำเด็กเยาวชน  200 คน

 • กรุงเทพฯ เยาวชน4 กลุ่ม
 • ภาคกลาง เยาวชน 4 กลุ่ม
 • ภาคเหนือ เยาวชน 4 กลุ่ม
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เยาวชน 4 กลุ่ม
 • ภาคใต้ เยาวชน 4 กลุ่ม

     2. โครงการรณรงค์สื่อสร้างสรรค์ 3 ดี เพื่อสุขภาวะเด็กเยาวชน : เด็กเปลี่ยนได้

     มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา มยพ. ขับเคลื่อนมุ่งสร้างความเข้มแข็งโดยได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  โดยมีเป้าหมาย : ส่งเสริมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์สร้างการเรียนรู้  (ระบบสื่อ) 3 ดี และสร้างวิถี สุขภาวะทางปัญญา สู่เด็กเยาวชน และครอบครัว  โดยมี 3 ดี สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เป็นเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมและสร้างแกนนำพลเมืองเด็กเยาวชนเข้มแข็ง นักสื่อสาร สื่อสร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลง  ขับเคลื่อนสื่อสารสาธารณะและนโยบาย ในประเด็นเด็กเยาวชน และการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเยาวชน

     วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ สร้างการเรียนรู้สู่เด็กเยาวชน สู่พลเมืองเด็กเยาวชนเข้มแข็ง
 • เชื่อมประสานพัฒนาเครือข่าย สร้างเสริมระบบสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ที่เอื้อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงวิถีชีวิตสุขภาวะและเติบโตทางปัญญา
 • เกิดกระบวนการพัฒนาทักษะจัดการการเรียนรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์และวิถีสุขภาวะทางปัญญา ในสถานศึกษา และในชุมชน
 • เกิดการขับเคลื่อนสื่อสารสังคม และนโยบายสาธารณะ ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบสื่อที่มีสุขภาวะทางปัญญา ทั้งระดับ

     กลุ่มเป้าหมาย

 • แกนนำเด็กเยาวชน จำนวน 300 คน จากภาคีเครือข่าย 4โครงการ จาก 60 กลุ่ม/พื้นที่ 4 ภูมิภาค
 • โครงการ บางกอกนี้…ดีจัง 3 ดี วิถีชุมชน 20 กลุ่มเยาวชน
 • โครงการตะวันออกดีจัง “พัฒนาเครือข่ายพลเมืองนักสื่อสาร สื่อสร้างสรรค์” 10 กลุ่มเยาวชน
 • โครงการโคราชยิ้ม โคราชบ้านเอง  “พลเมืองเด็ก สร้างเมืองสื่อยิ้ม”  10 กลุ่มเยาวชน
 • โครงการ สื่อวิวัฒน์พัฒนาเครือข่ายหุ่นเยาวชน ด้วยวิถี 3 ดี เครือข่ายหุ่นเยาวชนไทย มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม 20 กลุ่มเยาวชน

     3. โครงการ ไม่ดื่ม ไม่เล่น ก็ไม่เสี่ยง “เด็กไทยรู้ทัน และเปลี่ยนได้”