เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง

     เครือข่าย "บางกอกนี้ดีจัง" เป็นการขับเคลื่อนชุมชน โดยมีเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะอยากเห็นชุมชนมีการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก มีการจัดการลดปัจจัยเสี่ยง ลดพื้นที่เสี่ยง เพิ่มปัจจัยบวกและส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ ทดแทนและเพิ่มมากขึ้น จัดกระบวนการดึงเด็กออกจากปัจจัยเสี่ยง โดยเปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง รวมถึงการมีบทบาทสร้างการมีส่วนร่วมให้เด็กเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้ถึงรากเหง้า คุณค่าความเป็นชุมชน ซึ่งนำมาสู่ความรัก หวงแหน อยากรักษา ฟื้นฟู และเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเกิดชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อคุณภาพชีวิต เกิดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย สร้างสรรค์ สร้างสุขให้กับเด็กเยาวชน และคนในชุมชน

     ในปี 2556, 2557 และปี 2558 การขับเคลื่อน ได้เริ่มจากการลงสำรวจต้นทุนชุมชน ทั้งด้านคนทำงาน ทรัพยากร ของดีที่ยังมีอยู่ในชุมชน แล้วนำมาสื่อสารผ่านเวทีบอกเล่า พร้อมทั้งส่งเสริมการเกิดการพัฒนาฟื้นฟู เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องมีความเข้มแข็ง ตามด้วยกระบวนการเด็กเยาวชนลงชุมชนเก็บข้อมูลเชิงลึก ตามหายิ้ม ทั้งสื่อดี พื้นที่ดี ของดี ในชุมชน รวมถึงเรื่องราวปัจจัยเสี่ยงพื้นที่เสี่ยง แล้วรวบรวมมาสู่การสื่อสารบอกเล่าสู่ผู้นำ คนในชุมชน ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเด็กเยาวชน นำมาสู่ความร่วมมือในการจัดการแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้น มีการส่งเสริมฟื้นฟู รักษา สร้างสรรค์ ของดีที่มีอยู่ให้กลายเป็นสื่อดี พื้นที่ดี เพื่อสร้างภูมิดีให้กับเด็กเยาวชนและคนในชุมชน กระบวนการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเด็กเยาวชนและคนในชุมชนจึงเกิดขึ้น เด็กเยาวชนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมตามความสนใจ ฟื้นฟูให้ความสำคัญกับรากเหง้าสื่อวัฒนธรรม สื่อภูมิปัญญา สื่อของดีที่มีอยู่ในชุมชน มีการจัดสภาพแวดล้อม ดึงเด็กเยาวชนออกจากปัจจัยเสี่ยง โดยสร้างความร่วมมือกับคนในชุมชนทั้งเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัญหาของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสืบสานประเพณีอันดีงาม และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดกิจกรรมที่มีชีวิตในชุมชน

     ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น ปี 2558 กระบวนการเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพในตัวเด็กเยาวชน เกิดทักษะในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง และยังสามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชน จากเด็กกลุ่มเสี่ยงกลายมาเป็นเยาวชนแกนนำ ร่วมนำกิจกรรม รวมกลุ่มทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชน ในโรงเรียน และเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ปัจจุบันมีเด็กแกนนำทั้งในชุมชนและในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 150 คน และมีผู้นำหรือแกนนำชุมชน มาร่วมขับเคลื่อนบางกอกนี้...ดีจัง ไม่น้อยกว่า 100 คน 25 ชุมชน และมีครูแกนนำ ไม่น้อยกว่า 30 คน 10 โรงเรียน ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

     ทิศทางการขับเคลื่อนต่อ ในปี 2559 จากการขับเคลื่อน บางกอกนี้...ดีจัง ทำให้เห็นโอกาส ที่จะพัฒนาไปสู่การเกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับเด็กเยาวชนคนในชุมชน ความเป็นประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ วัดโบสถ์ มัสยิด สื่อวัฒนธรรม กลุ่มอาชีพ กลุ่มสื่อสร้างสรรค์ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน เหล่านี้ ถือเป็นแหล่งเรียนรู้มากมาย ที่มีคุณค่าอยู่ในชุมชน ควรพัฒนาไปสู่เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างชุมชน พัฒนาให้กลายเป็นห้องเรียนชุมชนขนาดใหญ่ ที่เด็กเยาวชนคนในชุมชน สามารถเรียนรู้ได้ โดยผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรม สื่อภูมิปัญญา สื่อศิลปะสร้างการเรียนรู้ (กำแพงศิลปะ) ที่สำคัญชุมชนจะเข้มแข็ง โดยการจัดการที่ต้องอาศัยความร่วมมือในการขับเคลื่อนจากหลายภาคส่วน รวมถึงสำนักงานเขตพื้นที่ฯ มาหนุนกระบวนการทำงานการขับเคลื่อนของเด็กเยาวชน และแกนนำชุมชน วัด บ้าน โรงเรียน