รู้จักมูลนิธิ

top_know-01

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

     มีเป้าหมายในการทำงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สู่สังคม ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด การรู้เท่าทัน และส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กเยาวชน และสร้างภูมิคุ้มกันผลักดันให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมลดสภาวะเสี่ยงรอบตัวเด็กเยาวชน ได้ดำเนินงานสู่ยุทธศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมีแนวความคิดการทำงานเชิงลึกเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำเป็นต้องมองปัญหาอย่างเป็นองค์รวม การทำงานต้องเน้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ปฏิบัติ ให้มองเห็นสภาพปัญหาและเกิดปัญญาในการแก้ไขป้องกัน ทั้งในระดับตนเองและกลไกลทางสังคม กิจกรรมจึงต้องมีกระบวนการที่หลากหลายเพื่อเสริมพลังด้านบวกให้เด็กเยาวชน มุ่งการดำเนินการสู่ตัวเด็ก รวมถึงผู้ใหญ่และสังคมรอบๆ ตัวเด็กได้มีส่วนในการร่วมพัฒนา โดยนำพลังเด็กเยาวชนร่วมขับเคลื่อน และเชื่อมั่นในศักยภาพเด็กเยาวชน สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งดีงาม ให้กับตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยองค์กรมีแนวทางพัฒนาและปกป้องเด็กเยาวชน ลดปัจจัยเสี่ยง คือ

1. จัดกระบวนการกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะชีวิต ด้านทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ
2. ส่งเสริมศักยภาพเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม ด้านพฤติกรรมภายนอก โดยเพิ่มแรงเสริมด้านบวกกระตุ้นความสามารถทางสังคม
3. จัดสภาพแวดล้อมรอบตัว เด็กเยาวชน ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง เชื่อมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ
4. สร้างช่องทางใหม่ มีทางเลือกที่หลากหลาย ส่งเสริมทำกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์
5. ปกป้องเด็กเยาวชน ลดการเข้าถึง แหล่งอโคจร แหล่งอบายมุข พนัน ยาเสพย์ติด และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การคุกคามและความรุนแรงทางเพศ

 

เป้าหมาย

     เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สู่สังคม

quote-01

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน
2. สนับสนุนให้เกิดกลไก ชุมชน รัฐ ในการคุ้มครองเด็กเยาวชนให้ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
3. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการพัฒนาเด็กเยาวชน
4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กร การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์

 

ภารกิจองค์กร

4side-01

1. จัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิตเด็กเยาวชน (มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่อยู่ในสภาวะเสี่ยง)
2. สร้างความเข้มแข็งกลุ่มเด็กเยาวชนเกิดเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมในการพัฒนา (มีกลุ่มมีพื้นที่)
3. ผลักดันบทบาทและกลไกครอบครัว ชุมชน รัฐ ในการพัฒนาเด็กเยาวชนและให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม (มีนโยบาย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี)
4. เผยแพร่ แนวคิดการพัฒนาเด็กเยาวชนต่อสาธารณะ (เกิดองค์ความรู้ และต้นแบบ)

 

มุ่งสู่การ

3delvelop-013delvelop-023delvelop-03 

การขับเคลื่อนงาน

  1. การขับเคลื่อนงานพื้นที่ (ชุมชน) โดยการพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนและส่งเสริมบทบาทเด็กเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ตัวอย่างพื้นที่ คือ เครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบางกอก (บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางพลัด) เด็กเยาวชนอาสาร่วมกันสำรวจชุมชน ค้นหาต้นทุนและศึกษาสภาพปัญหาในชุมชน นำมาสู่การคิดและจัดกระบวนการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา และเชื่อมร้อยความร่วมมือกับผู้ใหญ่ เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ เช่น เกิดซอยเล่นซอยศิลป์ ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม บางกอกใหญ่ เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง (ซอยเปลี่ยว สกปรก) เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นศิลปะกำแพงเล่าเรื่อง และเป็นพื้นที่เล่นทำกิจกรรมของเด็กและครอบครัว
  2. การขับเคลื่อนงานสื่อสารชุมชน สังคม โดยการส่งเสริมทักษะเด็กเยาวชนแกนนำ สร้างการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ เป็นนักสื่อสาร ร่วมกระบวนการสื่อสารสาธารณะ ตัวอย่าง
    • จัดเทศกาลบางกอกนี้ดีจัง “พื้นที่และสื่อสร้างสรรค์” โดยมีแกนนำเด็กเยาวชนเป็นแกนกลางสำคัญในการจัดกิจกรรมสื่อสารและเชื่อมความร่วมมือกับหลายภาคส่วนในพื้นที่ ร่วมการขับเคลื่อนการสื่อสารเรื่อง บทบาทเด็กเยาวชนกับการมีส่วนร่วมสร้างการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ตัวเอง ชุมชน สังคม
    • เวทีสื่อสารสาธารณะต่อสื่อมวลชน ขับเคลื่อนสื่อสารเรื่องเท่าทันสื่อ และผลักดันอิทธิพลสื่อส่งผลกระทบต่อเด็กเยาวชน
  3. เชื่อมประสานการขับเคลื่อน ระหว่างเครือข่ายเยาวชน ภาคี และภาคส่วนในพื้นที่ โดยการจัดกระบวนสร้างการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเติมประสบการณ์ร่วมกัน และร่วมหนุนเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับพื้นที่และนโยบาย เช่น การผลักดันพรบ.กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเด็กเยาวชน